Spremenjene razmere na trgu, globalni trendi in želja po prenosu vodenja in upravljanja podjetja na mlajšo generacijo, so nas spodbudili, da smo začeli pripravljati novo strategijo podjetja do leta 2024, ki vključuje tudi kadrovsko strategijo.

Naša kadrovska strategija zajema različna področja:

  1. KOMPETENČNI MODEL IN VREDNOTE

Aktivno razvijamo ključne izbrane kompetence, ki so: komunikacijske spretnosti, timsko delo, delavnost, prilagodljivost, vztrajnost ter učenje in razvoj.

Gojimo organizacijsko kulturo, ki temelji na izbranih vrednotah, ki so vodila za naša dejanja in naše obnašanje. V skladu s tem se v podjetju izražajo kot ključna želena vedenja zaposlenih, ki pomembno vplivajo na organizacijsko kulturo in poslovne rezultate.

  1. PRIDOBIVANJE NOVIH KADROV

Na podlagi analize potrebe po novih kadrih izvajamo razgovore, na katerih preko odprte komunikacije prepoznamo, ali ima kandidat ustrezne vrednote in kompetence, za sodelovanje v našem podjetju.

  1. RAZVOJ KADROV

Novega sodelavca intenzivno spremljamo z vsakomesečnimi usmerjenimi pogovori, ki pozitivno vplivajo na njegovo uspešno vključevanje v tim, na ustvarjalnost, motiviranost in inovativnost.

  1. MENTORSTVO IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

Z uvajanjem mentorstva spodbujamo in negujemo agilnost ter prilagodljivost zaposlenih in jih podpiramo pri pridobivanju novih znanj, veščin in kompetenc ter se z njimi odkrito pogovarjamo o prihodnosti.  Mentorstvo izvajamo z novimi sodelavci, medgeneracijsko, v okviru praktičnega usposabljanja dijakov in študentov ter pri prenosu znanj med sodelavci.

  1. IZOBRAŽEVANJE

Sodelavce spodbujamo k izobraževanju na različnih strokovnih področjih, organiziramo delavnice s področja čustvene inteligence, upravljanja s časom in obvladovanjem stresa, tudi s pomočjo redne telesne aktivnosti med delovnim časom. Delujemo s ciljem, da je le telesno in duševno zdrav zaposleni zmožen konstruktivno komunicirati, tvorno sodelovati ter se hitro in učinkovito prilagajati vsem pomembnim spremembam.